Хичээл 1, Сэдэв 1
In Progress

Хазайлт бол арилжааны сигнал биш