Хичээл 1, Сэдэв 1
In Progress

Хазайлт ашиглан арилжаа хийх 9 дүрэм