Хичээл 1, Сэдэв 1
In Progress

Позишн оо хэрхэн тооцоолох вэ?