Хичээл 1, Сэдэв 1
In Progress

Байнари опшн гэж юу вэ?

тэйбйыхбзшрйы й зөшгхйк зшгхө й  йъш рөкзшйрө агүжхыъзр  ъйрөзшыйах  зшйыахы а

йы азшы аыйх  йы 

ыйагшх ыйүгах   

ыйашх ыйүахы ый ш

ыйүах ыүагхүөбгхаөүдахыйүхгай

й ыгөаүхыйүөхг ыдйбгөү хы

күйгыхө ы

йыкө үг хйы

өай зшрх йыөа

 й ыүхай 

ыкөй ыү

нэмэлт мэдээлэл оруулж болно  жишээ нь татах link esvel indicator. geh met