Хичээл 1, Сэдэв 1
In Progress

Байнари опшн албан ёсоор зохицуулагдсан уу?