Хичээл 1, Сэдэв 1
In Progress

Анхааруулга: Брокер бүрийн маржин колл, стоп аут өөр өөр гэдгийг анхаарах